شماره تلفن «مشاوره تلفنی» مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره خانواده مهستا به شرح زیر می‌باشد:
  شماره تلفن برای تهران .................................................................. 9092305093   
  شماره تلفن برای شهرستان‌ها ........................................................ 9099070541