مقاله های تخصصی
    

موضوع:ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻛﺎرﻛﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاﺳﺎس وﻳﮋگیﻫﺎی ﺷﺨﺼﻴتی زوﺟﻴﻦ

نویسندگان:دﻛﺘﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺑﻬﺒﻮدی، دﻛﺘﺮ ﻛﻴﺎﻧﻮش ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ‌ﭘﺎﺷﺎ ﺷﺮﻳفی، دﻛﺘﺮ ﺷﻜﻮه ﻧﻮابی ﻧﮋاد

چکیده
ﻫــﺪف ﭘــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ، ﭘــﻴﺶﺑﻴﻨــی ﻛــﺎرﻛﺮد ﺧــﺎﻧﻮاده، ﺑﺮاﺳــﺎس وﻳﮋﮔــیﻫــﺎی ﺷﺨﺼــﻴتی زوﺟــﻴﻦ ﺑــﻮد. ﺟﺎﻣﻌــﻪی آﻣــﺎری اﻳــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻌﻠﻤــﺎن و ﻛﺎرﻣﻨــﺪان ﻣﺘأﻫــﻞ زن ﺷــﺎﻏﻞ در ﻣــﺪارس راﻫﻨﻤــﺎیی و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی دوﻟتی و ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎعی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﻫﻤﺴﺮان آﻧـﺎن در ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﻴلی 1387-88 ﺑـﻮد. از اﻳـﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ 382 ﻧﻔﺮ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی ﺗﺼﺎدفی ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ ای اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷﺨﺼﻴتی ﻛﺎرﻛﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧطی و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﻛﻪ وﻳﮋگیﻫﺎی ﺑﺮونﮔﺮایی و ﺗﻮاﻓﻖ زﻧﺎن، ﻣﺮدان و زوﺟﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻛﺎرﻛﺮد ﺧﺎﻧﻮاده راﺑﻄﻪی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌنی‌دار و ﺑﺎ روان‌رنجوررﺧﻮیی، راﺑﻄﻪی ﻣﻨفی و ﻣﻌنی‌دار دارد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ میﺗـﻮان ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮونﮔﺮایی، ﺗﻮاﻓﻖ و روان‌رنجوررﺧﻮیی، ﻛﺎرﻛﺮد ﺧﺎﻧﻮاده را ﭘﻴﺶﺑﻴنی ﻛﺮد.  

واژه ﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی: ﻛﺎرﻛﺮد ﺧﺎﻧﻮاده، وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺷﺨﺼﻴتی، ﻫﻤﺴﺮان


 
 

 موضوع: رابطه باورهای جنسیتی، رضایت‌مندی روانی و رعملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان  سرآمد و عادی
نویسندگان: پریسا خسروتاش، الهه حجازی،جواد اژه‌ای، باقر غباری بناب

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه باورهای جنسیتی، رضایت مندی روانی وعملکرد تحصیلی دانش‌آموزان بوده است. به همین منظور 140 دانش آموز سرآمد و عادی دختر و پسر (تعداد 70 پسر و 70 دختر) پایه سوم دبیرستان از مناطق 6 ، 9 و 11 به طور تصادفی انتخاب و به دو پرسشنامه باورهای جنسیتی (حجازی و همکاران، 1380) و رضایت مندی روانی (ریف، 1989) پاسخ دادند. جهت سنجش پیشرفت تحصیلی نیز از معدل ترم قبل دانش آموزان استفاده شد. نتایج نشان دادکه: متغیر جنس قادر به پیش‌بینی باورهای جنسیتی است. میان باورهای جنسیتی دو گروه سرآمد و عادی تفاوت معناداری وجود ندارد. اثر اصلی جنس درارتباط با بعد رشد شخصی پرسشنامه رضایت مندی روانی معنادار است. اثر متقابل جنس x  گروه در ارتباط با بعد هدفمندی در زندگی رضایت مندی روانی معنادار است. متغیر عملکرد تحصیلی، متغیر توانمندی جهت متمایز کردن دو گروه سرآمد و عادی است.
 
کلید واژه‌ها: باورهای جنسیتی، رضایت مندی روانی، سرآمدی، عملکرد تحصیلی 

    موضوع: رابطه بین عملکرد خانواده با منبع کنترل و تفکر قطعی‌نگر در دانشجویان زن متأهل دانشگاه آزاد رودهن در نیمسال دوم تحصیلی 1391
نویسندگان: فاطمه شکوفر، استاد راهنما: دﻛﺘﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺑﻬﺒﻮدی

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با منبع کنترل و تفکر قطعی‌نگر در دانشجویان زن متأهل دانشگاه آزاد رودهن صورت گرفت. برای این منظور گروه نمونه‌ای متشکل از 200 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای از دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن انتخاب گردید. تمام شرکت کنندگان در پژوهش هر سه پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD- I ) و منبع کنترل (جولیان راتر) و تفکر قطعی‌نگر (یونسی) را تکمیل کردند. تحلیل و مقایسه اطلاعات بدست آمده از این مطالعه نشان داد که بین عملکرد خانواده با منبع کنترل و تفکر قطعی‌نگر در دانشجویان زن متأهل دانشگاه آزاد رودهن رابطه وجود دارد و همچنین بین عملکرد خانواده با منبع کنترل درونی رابطه مستقیم و بین عملکرد خانواده با تفکر رابطه معکوس وجود دارد. با توجه به یافته‌های پژوهش پیشنهاد می‌شود که به آموزش این مهم در تمامی سطوح سنی و زندگی بالاخص دوره‌های مدارس و دانشگاهی و همچنین از طریق رسانه‌های عمومی به عنوان بخشی از مهارت‌های زندگی اقدام شود.

 
   موضوع: بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه معنادرمانی در کاهش ناامیدی در معلولین ضایعه نخاعی بهزیستی همدان
نویسندگان: سلیمان بروجردی، استاد راهنما: دﻛﺘﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺑﻬﺒﻮدی

چکیده
این پژوهش که از نوع نیمه تجربی است به بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه معنادرمانی در کاهش ناامیدی در معلولین ضایعه نخاعی پرداخته شد. نمونه مورد پژوهش 30 نفر از معلولین ضایعه نخاعی بین 20 تا 60 ساله بودند که از بین معلولین ضایعه نخاعی مرکز بهزیستی همدان انتخاب شدند. این معلولین به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. اعضای گروه آزمایش در 10 جلسه مشاوره گروهی به شیوه معنادرمانی که هر جلسه به مدت 90 دقیقه برگزار می‌شد شرکت داشتند. قبل از شروع جلسات پیش آزمون ناامیدی بک از کلیه افراد گروه اعم از آزمایشی و کنترل گرفته شد و پس از آخرین جلسه پس آزمون روی دو گروه اجرا شد. ابزار مورد پژوهش پرسشنامه ناامیدی بکبود. برای تجزیه تحلیل داده‌های بدست آمده از پرسشنامه یاد شده در پیش آزمون و پس آزمون، در آمار توصیفی، میانگین، انحراف استاندارد و نمودار ودر آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس و آزمون T مستقل استفاده شدو نتایج زیر بدست آمد.

1-   معناداری گروهی باعث کاهش ناامیدی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است.

2-   تفاوت معنادار و قابل ملاحظه‌ای در مورد کاهش ناامیدی میان زنان و مردان و افراد تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده در گروه آزمایش وجود ندارد.

کلید واژه‌ها: معنادرمانی، ناامیدی، معلولین ضایعه نخاعی